Marianne van Rumpt, pianodocent

Lesovereenkomst


Artikel 1

De  overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van twaalf maanden.


Artikel 2

Per periode van 12 maanden worden 36 lessen gegeven (=lesjaar) als u 1 x per week les heeft en 18 lessen als u 1 x per 14 dagen les heeft.

Uitgangspunt voor het vaststellen van de vakantietijden zijn de schoolvakanties van de regio Noord Nederland.

In de maanden juli en augustus worden geen lessen gegeven.


Artikel 3

Wanneer de student om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Alleen bij minimaal 24 uur van te voren afmelden wordt getracht de les in te halen. Bij verzuim van de student wegens ziekte wordt bij voortduring van de ziekte één maand volledig doorbetaald.


Artikel 4

Lessen, die wegens ziekte van de pianodocent(e) geen doorgang vinden, worden:

tot een maximum van twee uitgevallen lessen per lesjaar doorbetaald als ze wekelijks plaats vinden;

tot een maximum van één uitgevallen les per lesjaar doorbetaald als ze tweewekelijks plaats vinden;

tot een maximum van 50% van één uitgevallen les per lesjaar doorbetaald als ze maandelijks plaats vinden.


Artikel 5

Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd (dat wil zeggen niet drie maanden vóór zij verstreken is), wordt zij geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor wederom een periode van twaalf maanden.

Uitzondering:

Een lesovereenkomst aangegaan in het eerste jaar kan in het eerste half jaar met een opzegtermijn van één maand opgezegd worden.

Na dit eerste half jaar geldt zoals boven omschreven een opzegtermijn van drie maanden.


Tekst invoeren

Tekst invoeren